Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001876/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Maria Walsh (PPE)

Οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές ξεκινούν από την παιδική ηλικία και, εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία. Λόγω του μοναδικού συνδυασμού της υγειονομικής κρίσης, της κοινωνικής απομόνωσης και της οικονομικής ύφεσης, η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ήδη έπλητταν παιδιά και εφήβους. Αυτό επισημάνθηκε εκ νέου και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης[1], όπου τονίστηκε η ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές παθήσεις και να αποτραπούν συναφή κοινωνικά ζητήματα, όπως οι διακρίσεις.

Οι βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη αναγνώριση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που πλήττουν εφήβους και νεαρούς ενήλικες, μπορούν δε να οδηγήσουν σε καλύτερη έκβαση της υγείας τους. Μολονότι ορισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας έχουν επιχειρήσει να βελτιώσουν τις βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας, μέχρι σήμερα καμία δεν έχει απευθυνθεί ειδικά σε νέους ή παιδιά.

Δεδομένου ότι το 2022 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας:

  • 1.σε τι ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης, με στόχο να βελτιωθούν οι βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας και να ενθαρρύνονται οι νέοι να ζητούν βοήθεια από νωρίς·
  • 2.και με ποιους τρόπους σκοπεύει να μειώσει τις διακρίσεις και τα ταμπού όσον αφορά την ψυχική υγεία;

Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.7.2022)

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 είναι η ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νέων, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στην ψυχική υγεία. Ο στόχος αυτός βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, ιδίως στον στόχο 5 για τη νεολαία, ο οποίος αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερης ψυχικής ευεξίας και στον τερματισμό του στιγματισμού των ζητημάτων ψυχικής υγείας, προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη όλων των νέων.

Το ζήτημα αντιμετωπίζεται μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών:

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας1 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία και ευεξία και τον αποστιγματισμό των ψυχικών ασθενειών.

Επιπλέον, η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία σύστασης ομάδας εμπειρογνωμόνων για την προώθηση υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων και της ευεξίας στο σχολείο. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προτείνει συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, καθώς και για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.

Η ψυχική υγεία και η ευεξία των μαθητών βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία». Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνει τη μορφή πρότασης της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου2, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευεξίας των μαθητών στο σχολείο, της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων τους.

Επίσης, η «ψυχική υγεία και οι νευρολογικές διαταραχές» αποτελούν ένα από τα πέντε βασικά σκέλη της νέας πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις μη μεταδοτικές νόσους «Healthier Together» («Υγιέστεροι μαζί»)3. Οι γνώσεις σε θέματα υγείας αποτελούν έναν από τους τομείς για εγκάρσια δράση και στις 22 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο ειδικά για την πρωτοβουλία αυτή4.

Επιπλέον, το πρόγραμμα EU4Health στηρίζει την ψυχική υγεία των παιδιών, των νέων και των οικογενειών τους μέσω της μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, στις 25 Μαΐου 2022 περατώθηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τον σκοπό αυτό5.

1 https://europa.eu/youth/strategy/health-wellbeing_en
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
3 Η πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2022, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν την επιβάρυνση από τις μη μεταδοτικές νόσους. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ, τις υγειονομικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους διεθνείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Βλέπε: https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-06/ncd_20220622_co01_en_0.pdf
4 https://health.ec.europa.eu/events/healthier-together-eu-non-communicable-diseases-initiative-2022-06-22_el
5 Επιχορηγήσεις έργων του προγράμματος EU4 Health (EU4H-PJG)· οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διαθέτουν προϋπολογισμό από την ΕΕ ύψους 4 εκατ. EUR η καθεμία.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment