Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002109/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Ivan Štefanec (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Jens Gieseke (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Romana Tomc (PPE), Pernille Weiss (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Gheorghe Falcă (PPE)

Θέμα: ECIPES27 – Πρόταση ανάπτυξης και εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος άμεσης στήριξης από την Επιτροπή

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης ECIPES27 (European Cohesion by Individual, Public and Entrepreneurs Support for the EU-27) για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος άμεσης στήριξης από την Επιτροπή μέσω άμεσης ηλεκτρονικής υπογραφής:

1. 35 εκατομμύρια οικογένειες (το 17% του πληθυσμού της ΕΕ) θα ήθελαν να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, τηλεοράσεις) με προϊόντα A+++ προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Θα διατεθεί εφάπαξ επιχορήγηση ύψους 200 EUR ανά άτομο/οικογένεια, με την επιφύλαξη της επιστροφής των μεταχειρισμένων συσκευών.

2. 45 000 δήμοι (το 50% του συνόλου των δήμων της ΕΕ) θα υλοποιήσουν έξυπνα οικολογικά έργα της ΕΕ με βάση τις βέλτιστες πρακτικές με επιχορηγήσεις ύψους 50 000 EUR.

3. Ένα εκατομμύριο νέοι (ηλικίας 18-25 ετών) θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια οικολογική επιχείρηση χρησιμοποιώντας επιχορήγηση της ΕΕ ύψους 15 000 EUR για υπηρεσίες ή 25 000 EUR για παραγωγή.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την οικολογική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Θα μπορούσε η Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, των επιχειρηματικών ενώσεων και των συντακτών της πρότασης ECIPES27;

Το ECIPES27 θα μπορούσε να συνδέσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους χώρους διαβίωσης, σύμφωνα με τη νέα πρωτοβουλία Bauhaus. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν από το 2023, δεδομένου ότι η γενική ιδέα του ECIPES έχει ήδη αναπτυχθεί;

Θα μπορούσε το ECIPES27 να αποτελέσει εμβληματική πρωτοβουλία με σκοπό τη συνοχή της ΕΕ;

 

ELE-002109/2021Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Timmermans
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(12.8.2021)

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη σχετικά με την πρόταση αυτή ούτε στο πλαίσιο της φετινής προκαταρκτικής αξιολόγησης των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ) ούτε στο πλαίσιο άλλων γύρων προκαταρκτικής αξιολόγησης τέτοιων σχεδίων/ενεργειών από το 2013. Η αξιολόγηση των προτάσεων για όλα τα νέα και συνεχιζόμενα ΔΣ/ΠΕ σύμφωνα με τα άρθρα 58 παράγραφοι 2 έως 4 του δημοσιονομικού κανονισμού προς εγγραφή στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ – Τμήμα III (Επιτροπή) αποτελεί μέρος της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, την οποία διαχειρίζεται από την πλευρά του Κοινοβουλίου η επιτροπή BUDG. Η επόμενη ευκαιρία υποβολής νέων προτάσεων ΔΣ/ΠΕ θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2022, με στόχο την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023, εν αναμονή της στήριξης από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023.

Με βάση την περιγραφή των δραστηριοτήτων της προτεινόμενων μέτρων πολιτικής που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αρκετά από αυτά θα μπορούσαν ήδη δυνητικά να στηριχθούν από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή. Προκειμένου να υποστηριχθούν, θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο.

Υπάρχει ήδη η δυνατότητα παροχής δημόσιων κινήτρων για προϊόντα με ενεργειακή σήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι στοχεύουν στις δύο υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης στις οποίες εντάσσεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ή σε ανώτερες τάξεις. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τα εν λόγω κίνητρα μπορεί επίσης να προσμετρηθεί στις εθνικές υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, η κλίμακα ενεργειακής σήμανσης αναπροσαρμόζεται σταδιακά προς μια κλίμακα από το A έως το G (χωρίς A+, A++ ή A+++), σε μια προσπάθεια παροχής σαφέστερων πληροφοριών στους καταναλωτές. Η αναπροσαρμογή αυτή της κλίμακας, αν και σταδιακή, τέθηκε ήδη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021 για τα τρία προϊόντα που αναφέρονται ως παραδείγματα, και συγκεκριμένα: τα ψυγεία, τα πλυντήρια ρούχων και τις τηλεοράσεις.

1.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

2.Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, άρθρο 7 παράγραφος 2

3.Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ

4.https://ec.europa.eu/info/news/focus-improved-eu-energy-label-paving-way-more-innovative-and-energy-efficient-products-2021-lut-16_en

 

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment