Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005571/2020
προς την Επιτροπή


Άρθρο 138 του Κανονισμού
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL),
Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan
Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas
Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL),
Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs
Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE),
Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios
Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen
(PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria
Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxová (Renew)


Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της προέδρου της Επιτροπής von der Leyen προς
την Επίτροπο Ισότητας Helena Dalli, μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των
υπηρεσιών της Επιτροπής προβλέπεται να την υποστηρίζει στο έργο της 1 . Αυτή η ειδική ομάδα
απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης για να διασφαλίσει την κατάλληλη ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις σχετικές
πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή.
Στις 20 Νοεμβρίου 2019, αντιληφθήκαμε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η
Επίτροπος κ. Dalli ανακοίνωνε την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την ισότητα 2. Ωστόσο,
δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της εν λόγω πρώτης συνεδρίασης ή εάν η ειδική ομάδα
έχει έκτοτε συνεδριάσει ξανά, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής. Για
τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με
  την ειδική ομάδα για την ισότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μελών, των
  μεθόδων εργασίας, του προγράμματος εργασίας και των πρακτικών των συνεδριάσεών της που
  έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;
 2. Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
  δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στις εργασίες
  αυτής της ειδικής ομάδας;

ELE-005571/2020
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(23.12.2020)

Η οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της
Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζεται στην απόφαση της προέδρου να διορίσει την πρώτη
επίτροπο Ισότητας. Η ειδική ομάδα για την ισότητα, η οποία δημιουργήθηκε για να στηρίξει
την επίτροπο Ισότητας στο καθημερινό της έργο, και στην οποία προεδρεύει η αναπληρώτρια
γενική γραμματέας αρμόδια για τον συντονισμό πολιτικής, αποτελεί ένα δίκτυο εκπροσώπων
όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι
συντονιστές ισότητας που διορίζονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση αποτελούν βασικούς
μοχλούς του εν λόγω δικτύου και λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής
τους Διεύθυνσης και της γραμματείας της ειδικής ομάδας που έχει αναλάβει η Γενική
Γραμματεία της Επιτροπής.
Βασικός στόχος της ειδικής ομάδας είναι να εντείνει τις εργασίες της Επιτροπής για την
ένταξη και την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, μεταξύ άλλων μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Βασικός ρόλος της
ομάδας είναι να εξασφαλίζει ότι οι προβληματισμοί σχετικά με την ισότητα λαμβάνονται
υπόψη στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Η ειδική
ομάδα συνεδριάζει τακτικά υπό διαφορετικές συνθέσεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το
ιδιαίτερο γραφείο της επιτρόπου Ισότητας.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προσεγγίσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να
συνεργαστεί με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της
επανεξέτασης της πολιτικής. Η συμμετοχή οργανώσεων που προάγουν την ισότητα και
μεταφέρουν την επιτόπια εμπειρία τους, αλλά και ο διάλογος μαζί τους, αποτελούν αυτοτελή
εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας.
Τα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας και οποιοδήποτε άλλο υλικό που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ειδική ομάδα ανταλλάσσονται εσωτερικά εντός της
Επιτροπής. Ωστόσο, η ειδική ομάδα δεν δημοσιεύει ακόμη πληροφορίες στον δικτυακό τόπο
Europa 1 , αλλά προτίθεται να το κάνει εντός των προσεχών μηνών.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment