Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Milan Brglez (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Chiara Gemma (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Ádám Kósa (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Laurence Farreng (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Anne Sander (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sylvie Brunet (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ είναι μια σειρά δοκιμασιών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι οποίες παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών ηλικίας 15 ετών ανά τρία έτη. Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας μετράται βάσει των αποτελεσμάτων του PISA.

Τα αποτελέσματα του PISA είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ΕΕ, διότι τροφοδοτούν με στοιχεία το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)(1). Ενώ, κατ’ αρχήν, οποιοδήποτε παιδί 15 ετών μπορεί να επιλεγεί για να συμμετάσχει στη δοκιμασία PISA, επιτρέπεται στις χώρες να αποκλείουν έως και το 5 % του επιλέξιμου πληθυσμού σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια(2). Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μαθητών με αναπηρίες παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), το οποίο απαιτεί την παροχή ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες.

1. Έλαβε υπόψη η Επιτροπή την υποεκπροσώπηση των μαθητών με αναπηρίες στην έρευνα PISA, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αναφοράς «ΕΚ 2020», και προτίθεται να συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό όταν αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια αναφοράς;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου η έρευνα PISA να καταστεί πιο πολυδεκτική, και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD σε επίπεδο ΕΕ;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment