Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004488/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Samira Rafaela (Renew), Olivier Chastel (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Sylwia Spurek (S&D), Maria Walsh (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το Facebook δεν αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους  [1] . Το Facebook δεν θεωρεί επισήμως ότι αποτελεί εταιρεία μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται να τηρεί τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Συνεπώς, η δέσμευσή του για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού είναι εθελοντική. Επιπλέον, η απροθυμία του Facebook να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους έχει οδηγήσει πάνω από 400 εμπορικές εταιρείες να μποϊκοτάρουν τις διαφημιστικές του υπηρεσίες  [2] .

1.    Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Facebook, τηρούν τους κανόνες που ελαχιστοποιούν, αποτρέπουν και μειώνουν την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ρατσιστικών ιδεολογιών στις πλατφόρμες τους;

2.    Ποια είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας παρακολούθησης του Facebook όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, και πώς θα χαρακτήριζε η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του κώδικα, δεδομένης της απροθυμίας του Facebook να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό;

3.    Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να μειώνει αποτελεσματικά τη διάδοση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook;


[1]     https://www.wsj.com/articles/facebooks-artificial-intelligence-doesnt-eliminate-objectionable-content-report-finds-11594287000

[2]     https://www.cnbc.com/2020/07/01/facebook-frustrates-advertisers-as-boycott-over-hate-speech-kicks-off.html

EL
E-004488/2020
Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(3.11.2020)

Το 2016 η Επιτροπή συμφώνησε σε έναν κώδικα δεοντολογίας μαζί με διάφορες εταιρείες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο[1]. Ο κώδικας περιέχει δεσμεύσεις για την επανεξέταση των ειδοποιήσεων των χρηστών εντός 24 ωρών και την αφαίρεση του περιεχομένου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και προωθεί τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας[2]. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, οι εταιρείες ΤΠ επανεξετάζουν, κατά μέσο όρο, το 90% των ειδοποιήσεων εντός 24 ωρών και αφαιρούν το 71% του περιεχομένου ρητορικής μίσους. Ενώ το ποσοστό της αφαίρεσης περιεχομένου ρητορικής μίσους για το Facebook ήταν μόλις 28% το 2016, έχει πλέον ξεπεράσει το 80%.

Εκτός από την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου παράνομης ρητορικής μίσους, ο κώδικας δεοντολογίας έχει ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών των κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον κώδικα δεοντολογίας θα τροφοδοτήσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες[3]. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση και την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου που διατίθεται στις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ρητορικής μίσους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίσουν επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο.


[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[2]Τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας παρακολούθησης δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2020 και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[3]Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment