Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002204/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Stelios Kympouropoulos, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Jarosław Duda

Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) ορίζει ότι: «Tα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην κοινότητα και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα». Παρόλο που καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες να εισαχθούν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 20102020 να εισάγει υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς σε ορισμένες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης παρατηρείται ακόμη και σήμερα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ή του στιγματισμού ατόμων με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τους ανάπηρους πολίτες, εξακολουθούν να διαφέρουν από άλλα μεγάλα ιδρύματα. Τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει να διατίθενται για τη στήριξη οικογενειών και για την πρόσληψη προσωπικών βοηθών για οικογένειες με ανάπηρους πολίτες. Κυρίως, όμως, πρέπει αυτά να διατίθενται στους ίδιους τους ανάπηρους πολίτες, με σκοπό να ενισχυθεί η αυτονομία τους και η χειραφέτησή τους και όχι για υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή επίπεδο ιδρύματος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποκαταστήσει την πολιτική της αποϊδρυματοποίησης στην ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συμμορφώνονται με την UNCRPD;
  2. Στηρίζει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών αποϊδρυματοποίησης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;
  3. Με δεδομένη την προσήλωσή της στην πολιτική της αποϊδρυματοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με αυτή προωθείται η χειραφέτηση των ανάπηρων πολιτών και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, προτίθεται να παρουσιάσει μια επικοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η επένδυση στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι επιθυμητή και έχει θετικά αποτελέσματα;

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
E-002204/2020

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα και την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για ανεξάρτητη διαβίωση, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υπηρεσιών στήριξης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ).

Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, οι θετικές μεταρρυθμίσεις ήταν καταλυτικές σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του τομέα συνοχής για την περίοδο 2021-2027, τα μέτρα αποϊδρυματοποίησης θα ενισχυθούν και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την ύπαρξη εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ και ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) επέτρεψε τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διακρατικής συνεργασίας. Και οι δύο δραστηριότητες θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.

Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020. Προβλέπεται να υποβληθεί νέα ενισχυμένη στρατηγική για την αναπηρία στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάζεται περαιτέρω το θέμα αυτό.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment