Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004276/2020/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE)

Το 2025, περισσότερο από το 20% του πληθυσμού που ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ένωσης θα είναι 65 ετών και άνω. Εξαιτίας αυξήσεων στο προσδόκιμο ζωής και περιορισμού του νεανικού εργασιακού δυναμικού, η αναλογία εξάρτησης γήρατος αναμένεται να αυξηθεί από 31,2% το 2017 σε 35,3% μέχρι το 2025 στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.
Επίσης, με την οικονομική κρίση πολλά κράτη μέλη, για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ώθησαν τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα μειώνοντας ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα τις εισφορές προς τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Επομένως, η Ένωση αντιμετωπίζει μια αύξηση του γηραιού πληθυσμού με ταυτόχρονη πτώση του αριθμού γεννήσεων και κατακόρυφη πτώση των εισφορών προς τα ταμεία λόγω του μισθολογικού επιπέδου, αιτίες που θα επιβαρύνουν τις οικονομίες, τα υγειονομικά και συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ.
Ερωτάται η Επιτροπή, προτίθεται να:

  1. υιοθετήσει μέτρα στήριξης νέων οικογενειών με παιδιά, ώστε να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα;
  2. θεσμοθετήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον εναρμονισμό και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων, αλλά και τη διασφάλιση ενιαίας ευρωπαϊκής κατώτατης σύνταξης;
  3. να διατηρήσει την τιμή στόχο για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% για τον ενεργό πληθυσμό των κρατών μελών το διάστημα 2021-2027;

Απάντηση

EL
E-004276/2020
Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(12.10.2020)

Η αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής[1]. Μια πράσινη βίβλος για τη γήρανση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2021, θα δρομολογήσει συζήτηση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, ιδίως όσον αφορά την περίθαλψη και τις συντάξεις, καθώς και τους τρόπους προώθησης της ενεργού γήρανσης.

Η απόκτηση παιδιών είναι θέμα προσωπικής επιλογής· η ΕΕ προωθεί πολιτικές που καθιστούν ευκολότερη την απόφαση για τους γονείς. Τα μέτρα που περιγράφονται στην οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής[2], όπως το δικαίωμα σε ευέλικτη εργασία, τηλεργασία και μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια, θα συμβάλουν στη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Το 2021 η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού· θα παρουσιάσει επίσης την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα Παιδιά», με στόχο να εξασφαλίσει σε αυτά δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν στήριξη έως ότου ενηλικιωθούν.

Η δράση της ΕΕ σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των κατώτατων συντάξεων, και τα στηρίζει διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση και ανάλυση. Η έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων[3] επισήμανε ότι, ενώ οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών δαπανών στα περισσότερα κράτη μέλη, οι μελλοντικές συντάξεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες, εκτός εάν οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να έχουν μακρές και πλήρεις σταδιοδρομίες και να κάνουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Υπό την έννοια αυτή, ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75 % είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων και αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος απόψεις από τα θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ευρείας διαβούλευσης[4] σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 15 σχετικά με το εισόδημα ηλικιωμένων και τις συντάξεις.[5]


[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020_n.pdf
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32019L1158
[3] https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/62f83ed2-7821-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
[4] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=el
[5] Σύμφωνα με την αρχή 15 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: «α) Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ανάλογη προς τις εισφορές τους, η οποία διασφαλίζει επαρκές εισόδημα. Γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. β) Κάθε ηλικιωμένος έχει δικαίωμα σε πόρους που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση.»

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment