Αγαπητή κυρία πρόεδρε
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μιλάμε για ίσα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που
μετά από την εκλογή μου μιλάω μπροστά σας, από αυτό το βήμα.

Το γεγονός ότι η θέση του κάθε ατόμου με αναπηρία στην κοινωνία, δεν είναι ίση με τους
υπόλοιπους πολίτες, είναι προφανές με πολλούς τρόπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
καλωσορίζω αυτή την έκθεση.

Σε αυτή την έκθεση, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η επιτακτική ανάγκη να δοθεί το δικαίωμα στη
δικαιοπρακτική ικανότητα σε κάθε άτομο, στην υιοθέτηση κοινών όρων για την Ανεξάρτητη
Διαβίωση και την αποϊδρυματοποίηση σε όλη την ΕΕ – η έλλειψη των οποίων προκαλεί μια
συνεχή παρερμηνεία της UNCRPD και την εσφαλμένη διάθεση πόρων- στην συλλογή κοινών
στατιστικών δεδομένων, στη σημασία της προσβάσιμης στέγασης. Επισημαίνεται δε στη
δήλωση ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις πολιτικές αποφάσεις, δεν αρκεί εκτός
αν προωθείται η συμπαραγωγή. Επιμένοντας η ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα, θα υποστηρίξει την
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών προς την κατεύθυνση των ίσων
δικαιωμάτων, αν και έχουμε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση.

Σας ευχαριστώ

 

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment