Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη σχεδιασμού των απαραίτητων πολιτικών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι φιλόδοξοι κοινωνικοί στόχοι που τέθηκαν στο Πόρτο τον περασμένο Μάιο δε θα μείνουν στο χαρτί αλλά θα υλοποιηθούν ως το 2030.

Ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τις τροπολογίες μου, προσπάθησα να αναδείξω μια σειρά από ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή, μου λείπουν από την αρχική Έκθεση της εισηγήτριας.

Πρώτον, την ανάγκη για οικονομικές πολιτικές, προσανατολισμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Φυσικά, κεντρικός άξονας αυτών των πολιτικών θα πρέπει να είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας καθώς κι η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. 

Δεύτερον, πολιτικές που θα συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική σύγκληση, την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, και των ανισορροπιών ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ΕΕ.

Τρίτον, πολιτικές που προωθούν ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους κι ειδικά για τις ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η επένδυση στο ανθρώπινο μας κεφάλαιο και ιδιαίτερα τους νέους, με υψηλής ποιότητας προγράμματα τεχνικής κι επαγγελματικής εκπαίδευσης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Κι είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να εγγυηθούμε ότι το εργατικό μας δυναμικό έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας του παρόντος και του μέλλοντος

Τέλος, ως γιατρός, δε θα μπορούσα να παραλείψω την ανάγκη εκπόνησης μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγική περίθαλψης/φροντίδας, με ολιστική προσέγγιση κι ισχυρή φυλετική διάσταση, δεδομένης της σημαντικής συνεισφορά των γυναικών σ’ αυτό το πεδίο.

Φυσικά, η συζήτηση για το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, τα εργαλεία διατήρησης θέσεων εργασίας και την περαιτέρω χρήση τους για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Όπως κι η παρακολούθηση της προόδου κι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με τρόπο που να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των εθνικών προγραμμάτων αξιοποίησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προσμένω σ’ ένα εποικοδομητικό διάλογο με τις άλλες πολιτικές ομάδες με κύριο στόχο να διασφαλίσουμε μια συνεκτική, και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, και την κοινωνική διάσταση της ΕΕ.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment