Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-002211/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Milan Brglez (S&D), Marc Angel (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Chiara Gemma (ECR), Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Radka Maxová (S&D), Janina Ochojska (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Jarosław Duda (PPE), José Gusmão (The Left), Mónica Silvana González (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Marisa Matias (The Left), Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Pascal Durand (S&D), Younous Omarjee (The Left), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Estrella Durá Ferrandis (S&D)

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική συμμετοχή κατοχυρώνεται σε όλες τις βασικές διεθνείς νομικές πράξεις, όπως η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ.

Τόσο οι μαρτυρίες ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ όσο και πολυάριθμες μελέτες επιβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί νομικοί, διοικητικοί, θεσμικοί και σχετικοί με την προσβασιμότητα φραγμοί στη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος.

Μία από τις πιο κατάφωρες παραβιάσεις των εκλογικών δικαιωμάτων συνιστά ο αυτόματος ή οιονεί αυτόματος αποκλεισμός των ατόμων με διανοητική αναπηρία που τελούν υπό επιτροπεία. Επί του παρόντος, μόνο 13 κράτη μέλη εγγυώνται ίσα δικαιώματα ψήφου για όλους, χωρίς περιορισμούς σε θέματα όπως η δικαιοπρακτική ικανότητα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 400.000 άτομα με αναπηρία να στερηθούν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

  1. Πότε σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει τον οδηγό της για ορθές εκλογικές πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος προαναγγέλθηκε στη στρατηγική 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για το 2023;
  2. Πώς θα διασφαλίσει ότι το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, γίνεται πλήρως σεβαστό σε ολόκληρη την ΕΕ;

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER