Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos, David Lega, György Hölvényi

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2017 περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ μετανάστευσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταναστευτικές ροές, ειδικά από τη Βόρεια Αφρική, εξακολουθούν να αυξάνονται.

Στις 23 Μαΐου 2017 η τρίτη επιχειρησιακή επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα με συνολική χρηματοδότηση ύψους 19,3 εκατομμυρίων ευρώ για το σκέλος «Βόρεια Αφρική» του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (EUTF για την Αφρική). H έγκριση αυτών των προγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής μέσω του EUTF για την Αφρική να ανέλθει μεταξύ των ετών 2016 και 2017 σε σχεδόν 174 εκατομμύρια ευρώ.

Η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 με τίτλο «Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική: ευέλικτο, αλλά χωρίς εστίαση» περιείχε ορισμένα συμπεράσματα και συστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Σχεδιάζει να γνωστοποιήσει περισσότερα επίσημα δεδομένα σχετικά με τη δημοσιονομική παρακολούθηση και τους δείκτες αποδοτικότητας (τον αντίκτυπο) των κονδυλίων του EUTF για την Αφρική;

Ποιες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προτίθεται να εγκρίνει;

Καθώς το μέλλον των καταπιστευματικών ταμείων μένει να αποσαφηνιστεί υπό το πρίσμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και ιδίως υπό το πρίσμα ζητημάτων που συναρτώνται με τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, ποια κονδύλια θα διατεθούν για να χρηματοδοτηθεί η επίτευξη των στόχων που επί του παρόντος καλύπτεται από τα καταπιστευματικά ταμεία;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment