Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, περίπου 100 έως120 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην ΕΕ
έχουν κάποια αναπηρία, ενώ, με βάση τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, ο αριθμός των ατόμων με
αναπηρία αυξάνεται. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 πρόκειται
να λήξει, θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα στην Επιτροπή:

1.Διαθέτει επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία
στην Ευρώπη και κατανομή των δεδομένων ανά κράτος μέλος; Πόσα άτομα με αναπηρία ζουν
σήμερα στην ΕΕ; Υπάρχει κατανομή των δεδομένων με βάση το φύλο; Εάν όχι, σε ποιο χρονικό
ορίζοντα αναμένει να έχει σαφείς προβλέψεις για την περίοδο 2020-2030;

2.Μπορεί η Επιτροπή να δεσμευτεί να αποσυρθεί σταδιακά από τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων και
να προτιμήσει, αντ’ αυτής, κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία;

3.Ποιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και μηχανισμούς θα θέσει σε εφαρμογή η
Επιτροπή για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ; Με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί η
Επιτροπή την εφαρμογή αυτή;

4.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί η αρμόδια Επίτροπος για να εξασφαλίσει την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, δεδομένης της προσήλωσης την
οποία εξέφρασε στην πράξη αυτή στο πλαίσιο των γραπτών απαντήσεών της στο Κοινοβούλιο;

5.Ποιους τομείς προτεραιότητας θα καλύπτει η μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αναπηρία, ποιες θα είναι οι κύριες συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και πώς σχεδιάζει η
Επιτροπή να θέσει μετρήσιμους στόχους για τα θέματα αυτά;

6.Πώς βλέπει η Επιτροπή τον ρόλο της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στην αποτελεσματική
επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής; Με ποια κίνητρα θα προωθηθεί αυτό;

7.Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή την εκτελεστότητα του δικαιώματος σε προσωπική βοήθεια για
τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ένωση;

8.Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι νέες τεχνολογίες και τρόποι εργασίας
δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας;

9.Ποιες είναι οι στρατηγικές της Επιτροπής για να καταστεί η εκπαίδευση πιο προσιτή και χωρίς
αποκλεισμούς για όλους, για παράδειγμα με την ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης και άλλης προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής τεχνολογίας;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment