Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000716/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Cornelia Ernst (The Left), Romeo Franz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE),
Hilde Vautmans (Renew), Samira Rafaela (Renew), Peter Pollák (PPE), Gwendoline Delbos-
Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Maria
Walsh (PPE), Brando Benifei (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D),
Dietmar Köster (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Marisa Matias (The Left),
Karen Melchior (Renew), José Gusmão (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 – Συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η Επιτροπή προτίθεται να προσλάβει συντονιστή για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Κύριο αίτημα της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη διαφορετικότητα (ARDI) και της κοινωνίας των πολιτών ήταν να προσληφθεί εμπειρογνώμονας με σχετική πείρα, ο οποίος θα είχε επιχειρησιακό ρόλο και θα ανήκε σε φυλετική μειονότητα, γεγονός
που θα αντικατόπτριζε ταυτόχρονα τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει την πολυμορφία της. Δεδομένου ότι η εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης αφορά μόνο το υφιστάμενο προσωπικό της Επιτροπής, εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες συστάσεις που έχουν διατυπώσει οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πληττόμενων κοινοτήτων δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη. Η διακομματική ομάδα ARDI θα επιθυμούσε η διαδικασία αυτή να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο αποτελεσματική δέουσα επιμέλεια. Επιπλέον, μία από τις συστάσεις μας ήταν να προσλάβει η Επιτροπή μια ομάδα και όχι ένα μόνο συντονιστή που θα εργαστεί για την καταπολέμηση του ρατσισμού.

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να προσλάβει συντονιστή ή ομάδα, ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής
  και πότε θα αναλάβει ο συντονιστής/η ομάδα τον νέο ρόλο του/της;
 2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή διαθέτει ήδη έναν συντονιστή για την καταπολέμηση του
  μίσους κατά των μουσουλμάνων, μια μονάδα για τους Ρομά και μια ομάδα για τον αντισημιτισμό,
  τίθεται το ερώτημα τι είδους δομή θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, πώς
  θα συνεργαστεί ο συντονιστής για την καταπολέμηση του ρατσισμού με τις υφιστάμενες
  προαναφερθείσες δομές και ποια θα είναι η ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων;
 3. Ποια θα είναι τα κύρια καθήκοντα του συντονιστή;

E-000716/2021
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.5.2021)

Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή έμπειρου υποψηφίου ως νέου συντονιστή κατά του ρατσισμού, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει απτά και έγκαιρα αποτελέσματα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού
2020-2025. Τα κύρια καθήκοντα του συντονιστή θα περιλαμβάνουν τον γενικό συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, την ενσωμάτωση και προώθηση της φυλετικής ή εθνοτικής ισότητας, τον καθορισμό
στρατηγικών στόχων για τη στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης κατά του ρατσισμού, σε στενό διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη διοίκηση των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επιλογή
του συντονιστή κατά του ρατσισμού έχει πλέον ολοκληρωθεί και σύντομα θα αναλάβει καθήκοντα. Ο υπάλληλος αυτός θα επωφεληθεί από τη βοήθεια ειδικής ομάδας εντός της Διεύθυνσης Ισότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών σε ισότιμη ιεραρχική θέση με τους υπόλοιπους συντονιστές.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment