Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Eva Kaili, Gabriele Bischoff, Andris Ameriks, Marek Belka, Charles Goerens, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Andrea Cozzolino, Manuel Pizarro, Aldo Patriciello, Tonino Picula, Aurore Lalucq, Fabio Massimo Castaldo, Maria Manuel Leitão Marques, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Isabel Santos, Alex Agius Saliba, Viktor Uspaskich, Pierre Karleskind, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Larrouturou, Andreas Schieder, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Paul Tang, Ernest Urtasun, Ville Niinistö, Marisa Matias, José Gusmão, Pascal Arimont, Attila Ara-Kovács, Stelios Kympouropoulos, Nikos Androulakis, Maria Arena, Dino Giarrusso, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Petra De Sutter, Miriam Dalli, Theodoros Zagorakis, Chrysoula Zacharopoulou, Klára Dobrev, Robert Hajšel, Raphaël Glucksmann, Rasmus Andresen, Pedro Silva Pereira, Gianna Gancia, Margarida Marques, Milan Brglez, Victor Negrescu

Η σημερινή πανδημία έχει αποδείξει ότι μια έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από λίγα μόνο κράτη μέλη: η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τον συντονισμό τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο όσο και για τα ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Το οικονομικό βάρος μιας έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει ένα ή λίγα μόνο κράτη μέλη. Επιπλέον, ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης στους ισολογισμούς των κρατών μελών, είτε όσον αφορά τα αποδεκτά επίπεδα δημόσιου χρέους — όπως ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης — είτε όσον αφορά τα απαιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα, θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος μετά την κρίση. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επίσημα χαλαρώσει δε σημαίνει ότι δεν θα δημιουργήσουν επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό χρεωστικό μέσο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί προσωρινά «ευρωομόλογα έκτακτης ανάγκης» και να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του COVID 19. Αυτό το χρεωστικό μέσο θα έχει κρίσιμη σημασία για τη διαχείριση των μακροοικονομικών δεικτών των κρατών μελών μετά την κρίση, δεδομένου ότι θα σταθεροποιήσει τις επιδόσεις τους για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα εξασφαλίσει ζωτικά δημοσιονομικά περιθώρια.

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη χρησιμότητα των προσωρινών ευρωομολόγων έκτακτης ανάγκης και ποια μέτρα πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο για να επισπεύσει την άμεση εφαρμογή τους;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment