Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia
Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios
Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Με την πτώχευση της Thomas Cook, 600.000 άτομα εγκλωβίστηκαν στο μέρος όπου είχαν μεταβεί
για τις διακοπές τους, ενώ αρνητικές επιπτώσεις υπέστησαν και διάφοροι τομείς, όπως ο τουρισμός,
οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές. Οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις ενέκριναν
σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επιστροφή των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί. Τα αριθμητικά
στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της πτώχευσης παραμένουν αβέβαια, ωστόσο πιθανότατα είναι
αρκετά υψηλά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πτώχευση στον τομέα του
τουρισμού, ο οποίος έχει μείζονα σημασία για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες (όσον αφορά τις θέσεις
εργασίας, το ΑΕΠ, τη συνδεσιμότητα των πτήσεων και την προστασία των καταναλωτών κ.λπ.),
καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού
παγκοσμίως:

1.Ποια μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε να αποφευχθούν σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές
οικονομίες (ιδίως εκείνες που συνδέονται στενά με τον τομέα του τουρισμού);

2.Τι είδους ενισχύσεις θα θεσπίσει η Επιτροπή για τους τομείς και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται
από την πτώχευση της Thomas Cook (π.χ. κρατική ενίσχυση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) ώστε να μετριάσει τις
συνέπειες της εν λόγω πτώχευσης όσον αφορά την απασχόληση, και ιδίως αναφορικά με τις ΜΜΕ;

3.Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων εναρμόνισης για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας επιχείρησης; Θα
πρέπει η προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης να περιληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment