Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos, Juozas Olekas, Jarosław Duda, Sara Cerdas, Biljana Borzan, Petra De Sutter, Ivan Štefanec, Chrysoula Zacharopoulou, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Véronique Trillet-Lenoir

Στην έκθεσή της με τίτλο «Widespread Deployment of Telemedicine Services in Europe» (εκτενής ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην Ευρώπη), η ομάδα συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής, τηρεί μια πολύ θετική στάση όσον αφορά τα οφέλη της τηλεϊατρικής. Η εμπορευσιμότητα των καινοτομιών εξετάστηκε από την EIT Health. Παρά τα οφέλη της για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η τηλεϊατρική εξακολουθεί να μην αξιοποιείται διόλου ευρέως στην Ευρώπη. Στις δυσκολίες συγκαταλέγονται το τεράστιο κόστος της υλοποίησης μιας υπηρεσίας τηλεϊατρικής, φραγμοί διαλειτουργικότητας λόγω έλλειψης τεχνικών υποδομών στα κράτη μέλη, ανησυχίες για το απόρρητο και την ιδιωτικότητα των δεδομένων υγείας, η έλλειψη δεοντολογικών κανόνων και η μη εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης όσον αφορά συγκεκριμένα την τηλεϊατρική, αμφιβολίες των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας για την έκθεσή τους σε καταγγελίες, και ειδικότερα το ασαφές νομικό πλαίσιο.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να προωθήσει την τηλεϊατρική και την ηλεκτρονική υγεία στην ΕΕ, και δη στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού για την τηλεϊατρική και την ηλεκτρονική υγεία;

3. Ποιο είναι το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης για την τηλεϊατρική και την ηλεκτρονική υγεία που έχει απορροφηθεί από κάθε κράτος μέλος κατά την περίοδο 2014-2020;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment