Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τη διμερή συνεργασία με το Πακιστάν είναι 603 εκατομμύρια EUR, το 15 % των οποίων δαπανάται για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο προϋπολογισμός αυτός συμπληρώνεται από κονδύλιο 15 εκατομμυρίων EUR για διμερείς επενδύσεις.

Ως δικαιούχος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus (ΣΓΠ+) και συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, το Πακιστάν απαιτείται να καταβάλλει προσπάθειες για την εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Έμφυλου Χάσματος για το 2018 δείχνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια του Πακιστάν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ White Ribbon Pakistan, την περίοδο 2004-2016 καταγράφηκαν 4 734 περιστατικά σεξουαλικής βίας, 15 000 εγκλήματα τιμής, περισσότερα από 1 800 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και περισσότερες από 5 500 απαγωγές γυναικών.

Την περίοδο Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2017 αναφέρθηκαν περισσότερα από 51 241 περιστατικά βίας κατά γυναικών, ωστόσο μόνο το 2,5 % του συνόλου των περιστατικών που αναφέρθηκαν κατέληξαν σε ποινική καταδικαστική απόφαση.

1. Συνεργάζεται η Επιτροπή με την κυβέρνηση του Πακιστάν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και, εάν ναι, αποτελεί η αιρεσιμότητα χρήσιμο μέσο για τον σκοπό αυτό;

2. Έχει προσφερθεί η Επιτροπή να μοιραστεί τη δικαστική εμπειρογνωσία της;

3. Λαμβανομένης υπόψη της πολιτισμικής τους εγγύτητας, προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει και να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ του Πακιστάν και των υπολοίπων χωρών της ινδικής υποηπείρου, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να σημειώσουν κοινή πρόοδο στον εν λόγω τομέα;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment