Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001563/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Maria Walsh (PPE), Pierre Larrouturou (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Tomislav Sokol (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Grapini (S&D), Peter Pollák (PPE), Marlene Mortler (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Juozas Olekas (S&D), Andrey Slabakov (ECR), Ελένη Σταύρου (PPE), Matjaž Nemec (S&D), Simone Schmiedtbauer (PPE), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Olivier Chastel (Renew), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Francesca Peppucci (PPE), Traian Băsescu (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Daniel Buda (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

Τα πιο πρόσφατα πορίσματα της συντονισμένης δράσης της ΕΕ[1]καταδεικνύουν ότι το 46 % των δειγμάτων εισαγόμενου μελιού φαίνεται να είναι νοθευμένα και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για το μέλι[2].

Η νόθευση φαίνεται να συντελείται με την προσθήκη σιροπιών ζάχαρης, χρωστικών ουσιών και άλλων προσθέτων με στόχο τη μείωση της τιμής, καθώς και με την απόκρυψη της πραγματικής γεωγραφικής προέλευσης του μελιού μέσω της παραποίησης των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Πρόκειται για πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού που θέτει σε κίνδυνο τον μελισσοκομικό τομέα, ο οποίος συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά στο οικοσύστημα.

Όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για το μέλι:

  1. Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω αυστηροποίηση των απαιτήσεων επισήμανσης, μεταξύ άλλων μέσω της υποχρέωσης να αναφέρονται επακριβώς η χώρα ή οι χώρες προέλευσης των μελιών που χρησιμοποιούνται για το τελικό προϊόν, καθώς και οι αναλογίες όλων των συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για το τελικό προϊόν;
  2. Πώς προτίθεται να ενισχύσει τους ελέγχους ιχνηλασιμότητας, με έμφαση στο εισαγόμενο μέλι και στην επικαιροποίηση του καταλόγου εργαστηριακών μεθόδων για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης;
  • [1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130227.
  • [2] Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47).

EL
E-001563/2023
Απάντηση του κ. Wojciechowski

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 21 Απριλίου 2023, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι[1], η οποία εισάγει την επισήμανση της χώρας καταγωγής για τα μείγματα μελιού. Είναι πλέον διαθέσιμη για τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ήταν επίσης ανοικτή για υποβολή παρατηρήσεων έως τις 16 Ιουνίου 2023[2], οπότε και το ενδιαφερόμενο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

 

Εν αναμονή της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν στην ετικέτα των συσκευασιών μελιού τον πλήρη κατάλογο των χωρών από τις οποίες προέρχεται το μέλι. Η επισήμανση του ποσοστού μελιού ανά χώρα προέλευσης εξετάστηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων, αλλά απορρίφθηκε, καθώς θα δημιουργούσε πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις μελιού χωρίς να εγγυάται ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές, εφόσον δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί ελλείψει αναλυτικών μεθόδων εντοπισμού της προέλευσης του μελιού με τέτοια ακρίβεια.

 

Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να αυξήσουν τους επίσημους ελέγχους. Θα διαθέσει επίσης πόρους για την ανάπτυξη διεθνώς επικυρωμένων αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση της νόθευσης του μελιού.

 

[1] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 2001/110/ΕΚ για το μέλι, 2001/112/ΕΚ για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 2001/113/ΕΚ για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, και 2001/114/ΕΚ για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1682093729250&uri=COM%3A2023%3A201%3AFIN

[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95_el

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER